Požární 118/10,
620 00 Brno

+420 728 325 744
czagapornisclub@seznam.cz

Stanovy

Českého klubu chovatelů agapornisů, z.s.

Český klub chovatelů agapornisů, zapsaný spolek (dále též „Klub“), je spolek, který sdružuje chovatele a příznivce agapornisů a usiluje o rozvoj chovatelství a s tím související ochranu přírody a životního prostředí.

Název spolku

Český klub chovatelů agapornisů, z.s.

Sídlo spolku

Požární 10a, Brno, PSČ 620 00

Statutární orgán

Předseda, jedná samostatně

Znak spolku

Symbolem Klubu je kruhový znak s dvěma vnitřními kruhovými částmi. Prostřední kruh vyplňují po obvodu hlavy osmi druhů agapornisů, v prostřední části se nachází text „Založeno 2008“. Vnější kruh vyplňuje v horní části nápis „Český klub chovatelů agapornisů“, ve spodní části se nachází text „Czech Agapornis Club“.

Cíle spolku

Sdružovat chovatele a příznivce agapornisů za účelem kvalitního chovu agapornisů a hájit jejich zájmy. Podporovat činnost členů v oblasti odborného rozvoje chovu včetně evidence chovaných ptáků.

Podporovat a šířit vědecké poznání přírodních zákonitostí se zaměřením na ochranu přírody, přírodních zdrojů, životního prostředí a ochranu vzácných a ohrožených druhů zvířat.

K dosažení těchto cílů pořádat členské schůze, přednášky, semináře, výstavy, zájezdy, publikovat v tištěných i nových médiích, organizovat prodeje a výměny agapornisů a umocnit tímto kontakty mezi chovateli.

Čl.1.

Klub zakládá ustavující členská schůze a likviduje výroční členská schůze. Ve své činnosti se Klub řídí platnými stanovami. Jejich aktuální změny a platnost schvaluje výroční členská schůze. Předpoklad k založení Klubu je získání nejméně 5 členů.

Čl.2.

Ustavující schůzi svolává přípravný výbor. Ustavující členská schůze schvaluje přijetí členů, zvolí výbor a revizní orgán.

Čl.3.

Klub zaniká, rozhodne-li o tom nadpoloviční většina členské základny na výroční členské schůzi Klubu nebo klesne-li počet členů pod 5.

Čl.4.

V Klubu působí tyto orgány:

 • Výroční členská schůze
 • Členská schůze
 • Výbor
 • Revizní orgán

Čl.5.

Výroční a členské schůze

Výroční členská schůze je nejvyšším orgánem Klubu.

Výroční členskou schůzi svolává výbor 1x za rok s tímto programem:

 • Zpráva o činnosti a hospodaření klubu za uplynulé období
 • Záměry činnosti a rozpočet na příští rok
 • Projednání činnosti výboru a jeho návrhů
 • Návrhy členů
 • Volba členů výboru a revizního orgánu po uplynutí funkčního období nebo po odstoupení některého člena výboru
 • Stanovení výše a splatnosti členských a účelových příspěvků

Členskou schůzi svolává dle potřeby výbor klubu a stanovuje i její program.

O termínu schůzí jsou členové informováni dostatečně dlouho dopředu (nejméně však 14 dnů) elektronickou či písemnou pozvánkou, která obsahuje minimálně datum, místo a čas konání. Schůze je usnášeníschopná, sejde-li se nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebná nadpoloviční většina členů, výbor do 7 dnů svolá schůzi novou. Termín náhradní schůze bude stanoven minimálně 14 dnů a maximálně 6 týdnů po řádném termínu. Tato náhradní schůze se může platně usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.
Mimořádnou členskou schůzi je výbor povinen svolat, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů.
Všechna rozhodnutí členských schůzí jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Zápis ze schůze se zpracuje písemně a je k dispozici všem členům.

Čl.6.

Výbor Klubu odpovídá za činnost v období mezi výročními členskými schůzemi. Zabezpečuje usnesení výroční nebo členské schůze, hospodaří s prostředky Klubu. Připravuje jednání schůzí a je kárným orgánem Klubu.
Počet členů výboru v rozsahu od 3 členů stanoví členská schůze volbou. Členy výboru jsou předseda, jednatel a hospodář a dále členové výboru. Počet členů výboru stanoví výroční členská schůze musí však být liché číslo.

Čl.7.

Revizní orgán působí v Klubu nezávisle na činnosti výboru. V nepravidelných obdobích nejméně však 1x ročně provádí revize hospodaření výboru. O výsledcích revize informuje výbor členskou schůzi. Počet členů revizního orgánu je určen volbou a může být nahrazen členem pověřeným kontrolou.

Čl.8.

Klub má právní subjektivitu. Nabývá svým jménem práva,majetek i závazky.

Čl.9.

Všichni členové Klubu starší 18 let mají právo volit a od 18 let být voleni do kterékoliv funkce.

Čl.10

Funkční období výboru je pětileté. Volby do výboru jsou právoplatné je-li výbor zvolen nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl.11

Předseda zastupuje Klub navenek jako statutární orgán a to samostatně. Svolává a řídí výroční a členské schůze.

Jednatel zastupuje předsedu v době jeho neschopnosti či nemožnosti vykonávat funkci. V případě zániku mandátu se stává statutárním orgánem spolku.

Hospodář spravuje a vede spolkové finanční prostředky a veškerý hmotný i nehmotný majetek spolku a vede jejich evidenci.

Členové výboru vykonávají činnost na základě pověření členskou schůzí nebo po vzájemné dohodě výboru Klubu.

Čl.12

Členem Klubu se může stát kterýkoliv chovatel agapornisů, i ze zahraničí, na základě písemné přihlášky a po schválení členskou schůzí Klubu.

Zájemce o členství v klubu (dále jen zájemce) před přijetím za řádného člena klubu musí splnit následující požadavky:

1. Zúčastnit se fyzicky alespoň jedné akce pořádané klubem v době mezi výročními členskými schůzemi.
2. Uhradit členský příspěvek.

O případných jiných požadavcích nebo změnách v přijetí rozhoduje výroční členská schůze.

Čl.13

Zájemce před přijetím za řádného člena obdrží klubové registrační číslo.

Zájemce má právo si objednat kroužky na následující rok po podání přihlášky, po splnění obou bodů z čl.12.

Zájemce má dále právo využívat dalších výhod vyplývajících z činnosti Klubu, jako jsou písemné nebo e-mailové informace, propagace klubu, zařízení klubu atd.

Zájemce má právo se zúčastňovat členských schůzí, ale nemá právo na nich hlasovat.

Každý člen po přijetí za člena Klubu výroční členskou schůzí, obdrží průkaz člena Klubu a přístup ke klubové diskuzi, případně další výhody, které Klub v rámci svých možností nabízí svým členům.

Čl.14

Členové Klubu mohou být i členy jiných chovatelských klubů i zahraničních.

Čl.15

Kroužky pro agapornise bude zajišťovat na žádost chovatele výbor Klubu dle registračních čísel chovatelů a s vyznačením symbolu AC.

Čl.16

Výbor klubu zajišťuje členům kroužky pro agapornise.

Pravidla výstav se řídí Výstavními pravidly Klubu, které schvaluje výbor Klubu.

Čl.17

Všichni členové Klubu mají všechna práva a povinnosti vyplývající z platných Stanov a usnesení výroční nebo členské schůze.

Čl.18

Členové jsou povinni:

 • Dodržovat platné Stanovy schválené výroční členskou schůzí a usnesení výroční nebo členské schůze Klubu
 • Aktivně se zúčastnit klubových jednání a pořádaných akcí (výstavy, schůze, apod.)
 • Platit členské a účelové příspěvky
 • Rozšiřovat své odborné znalosti, zajišťovat ochranu a zdraví zvířat a přispívat k tvorbě životního prostředí
 • Evidovat, kroužkovat agapornise a vystavovat je minimálně na bodované výstavě Klubu
 • Zřizovat a udržovat pro agapornise chovatelská zařízení tak, aby odpovídala dobrým podmínkám chovu
 • Usilovat o dobré vztahy mezi chovateli
 • Dodržovat případná veterinární opatření

Čl.19

Členové mají právo:

 • Všestranně se podílet na činnosti Klubu
 • Vznášet návrhy, podněty, dotazy, stížnosti členům výboru, který je povinen je přednést a řešit na výroční nebo členské schůzi
 • Vyžadovat informace o činnosti Klubu, jak prostřednictvím www stránek, tak i osobními dotazy na členy výboru během roku

Čl.20

Za závažná porušení členských povinností mohou být členům rozhodnutím výroční členské schůze uložena kárná opatření, jako i vyloučení z Klubu.

Čl.21

Za obětavou práci v Klubu a za dosažené výsledky v chovu agapornisů mohou být členům udělena vyznamenání.

Čl.22

Členství v Klubu zaniká:

 • Vystoupením sděleným písemně výboru Klubu, který je předloží na schválení výroční členské schůzi
 • Úmrtím
 • Výmazem Klubu z evidence
 • Vyloučením v případě vážného porušení chovatelské a veterinární etiky, neúčast na akcích klubu v předchozích dvou letech, nezaplacením členských příspěvků v daném termínu

O vyloučení z těchto důvodů rozhoduje nadpoloviční většina členů přítomných na výroční členské schůzi


Schváleno Výroční členskou schůzí v Uherském Brodě, dne 9. 4. 2016